Zo werkt een interventure

Interventures zijn trektochten waarin innovatie, interventie en avontuur bij elkaar komen. In deze praktische leertrajecten leer en doe je tegelijkertijd, in de dagelijkse praktijk. Samen met een gids creëert een (tijdelijke) groep een tussenruimte om te leren wat werkt.

Hoe ziet een typische interventure eruit?

Stap 1: Instappen vanuit eigen verantwoordelijkheid en motivatie

De eerste stap is het bij elkaar brengen van mensen die direct te maken hebben met het vraagstuk:

–        Medewerkers (uit de voorste linie) waarvoor het vraagstuk van invloed is op hun werk;

–        Ondersteunende medewerkers die betrokken zijn bij het vraagstuk;

–        Klanten of degenen voor wie je je werk uitvoert.

Mensen worden uitgenodigd om zichzelf aan te melden voor een interventure. Samen met de gids maken ze werkafspraken over het doel (persoonlijk en voor de organisatie), de looptijd en op welke momenten en hoe samen gewerkt wordt aan de interventure. Een trektocht duurt gemiddeld tussen de 5 en 7 maanden.

Stap 2: Onderzoek naar de kern van het vraagstuk

De gemixte groep onderzoekt het vraagstuk, bekijkt het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven, bevraagt collega’s of externen wat zij vinden. Ze gaan op pad naar andere (vergelijkbare of juist heel verschillende) organisaties om te zien hoe die met het vraagstuk omgaan. Op basis van deze rijke informatie bekijkt de groep het vraagstuk opnieuw en benoemt wat voor hen de kern is.

Een voorbeeld
Het vraagstuk is duurzame inzetbaarheid. Na het onderzoeken en klein maken van het vraagstuk ontdekt de interventuregroep dat het vraagstuk in de praktijk gaat over wat een cliënt in een zorginstelling eigenlijk blij maakt en wat zorgmedewerkers nodig hebben om deze zorg te kunnen bieden. Voor medewerkers is het belangrijk om te doen waar ze in geloven. Dát is de kern van hun werkplezier en inzetbaarheid op de lange termijn.

 

Stap 3: Experiment in tussenruimte

Als de kern van het vraagstuk helder(der) is, ontwikkelt de interventuregroep een interventie.
Dit kan een kleiner of groter experiment zijn dat de groep zelf – onder de radar – uitvoert. Tijdens het experiment mogen de deelnemers af en toe ook niet weten hoe het verder moet. Van daaruit ontstaan vaak nieuwe inzichten.

Een experiment kenmerkt zich door deze fases: uitproberen eerste stap à kijken wat werkt à aanpassen aan omstandigheden à volgende stap 1.

Reflecteren

Tijdens en na afloop van de interventie reflecteert de groep onder leiding van de gids op wat werkt of wat (nog) niet werkt. Welk ander gedrag vraagt het experiment? Van wie? Wat vraagt het om ander gedrag te vertonen? De groep legt het hele proces en het (tussen)resultaat vast. We vieren het succes en leren van wat niet werkte.

Stap 4: Delen en presenteren

Elke interventuregroep krijgt een podium voor een breed publiek. De groep deelt hun experiment en leerervaringen voor geïnteresseerden van binnen en buiten de organisatie. 
Let op: er is geen goed of fout in een trektocht als deze! De groep presenteert de trektocht, het afgelegde pad en het uitzicht aan het einde van de tocht.

Interventures – een trektocht van doen én leren

Waarom een trektocht?

In je organisatie komen steeds maar weer dezelfde venijnige vraagstukken terug. Omdat ze te groot zijn, te complex, te vaag of omdat je steeds tegen een grens aanloopt. Een standaard training of weer een werkgroep inrichten helpt niet in zo’n situatie. Herken je dit?
Zoek je naar een andere manier van ontwikkelen waarbij je de kennis wilt benutten die er al is in de organisatie? Zoek je een manier om te leren experimenteren, die meer is dan een pilotprojectje? Dan is doen én tegelijkertijd leren het antwoord!

De bestuurder van Zorgcentra de Betuwe, Ruth Maas, is in 2019 Rijnlander van het Jaar geworden, samen met al haar collega’s. Niet zo lang geleden stonden ze als zorgverleners voor langdurige zorg nog onder verscherpt toezicht van de inspectie, nu werken ze met succes volgens het Rijnlandse gedachtegoed met vakmensen aan het roer.
Zij zochten een nieuwe manier van blijvend ontwikkelen in de organisatie, een combinatie van doen én leren. Die vonden ze in de Rijnlandse trektocht. Een gemixte groep uit de organisatie, van zorgmedewerker tot manager, is gestart met een trektocht rondom het urgente maar complexe vraagstuk behoud van personeel. 


Leren te doen

Interventures zijn trektochten waarin innnovatie, interventie en avontuur bij elkaar komen. In deze praktische leertrajecten leer en doe je tegelijkertijd. Een gemixte groep mensen onderzoekt en experimenteert in de organisatie rondom een onderwerp waar je steeds maar niet uit komt. Samen met een gids creëert de groep een tussenruimte om te leren wat werkt.

Een echte trektocht is vaak niet de ontdekking van nieuwe gebieden maar het beschouwen van bekende gebieden met andere ogen!


Wie?

Voor een trektocht heb je de juiste mensen nodig. Vakmensen die zich verantwoordelijk voelen om met het vraagstuk aan de slag te gaan. Ze komen vanuit verschillende achtergronden in de organisatie, van de frontlinie tot ondersteunende diensten. Ze zijn persoonlijk betrokken bij het vraagstuk en kiezen zelf om mee te doen.

Wat?

De deelnemers onderzoeken, houden elkaar scherp, bevragen elkaar kritisch en staan open voor onbekende ideeën. Ze zoeken naar verschillende invalshoeken, gaan aan de slag, proberen dingen uit zonder vooraf te oordelen, denken groot en doen klein. Ze zijn af en toe professioneel ondeugend en durven het aan om buiten de gebaande paden te treden.

Begeleiding van een gids

Een gids begeleidt en volgt de groep tijdens deze tocht. De gids schept ruimte om te onderzoeken en creëert een open sfeer waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het vraagstuk. De gids observeert en benoemt wat opvalt, zodat de groep verder kan onderzoeken. Afwisselend spoort de gids aan tot versnellen in actie en vertragen in reflectie.
Deze trektochten worden begeleid door Jurriaan Cals van Artemas en Martine Maes van Interventures.

Ben je benieuwd naar hoe een interventure eruit kan zien? Bekijk het hier!

Ben je ook op zoek naar een nieuwe manier van blijvend ontwikkelen en experimenteren in je organisatie?
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek: interventures@martinemaes.nl of jurriaan@artemas.eu

Brigade Anders leren Anders organiseren

Steeds meer scholen, kindcentra en kinderopvangorganisaties voelen de noodzaak om opvang en onderwijs anders te organiseren en daarmee beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Maar hoe pak je dat aan? De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ helpt sinds een jaar om stappen te zetten. Ervaringsdeskundigen uit onderwijs en kinderopvang, brigadiers genoemd, delen hun kennis, bieden inspiratie en denken mee. Directeur Nadia Verhoeff riep een brigadier in op haar school: “Fijn dat deze manier van sparren met een brigadier in het leven is geroepen!”

Sparren met een brigadier brengt je verder

Sluit onderwijs nog aan op wat kinderen van nu nodig hebben? Kan het huidige systeem tegemoet komen aan werkelijk passend onderwijs en aan de persoonlijke ontwikkelvragen van kinderen van nu? En hoe nemen we teams mee bij een andere inrichting van leren? Scholen en kindcentra die hun vragen stellen aan de brigade zijn op zoek maar lopen vaak vast. Omdat ze niet weten hoe te beginnen, omdat kennis en inspiratie mist of omdat veranderen nu eenmaal niet vanzelf gaat. De brigade brengt daar verandering in.

Impuls voor actie

Het afgelopen jaar hebben scholen en besturen, een gemeente, samenwerkingen van scholen en kinderopvang en een vervolgopleiding de weg naar de brigade ‘Anders leren, Anders organiseren’ gevonden. Zij stelden vragen als: ‘Hoe kunnen we teams van school en opvang die in een nieuw IKC samen gaan werken dichter bij elkaar brengen?’ of ‘De alumni van onze opleidingen werken in kindcentra. Wij willen hen actuele kennis meegeven over nieuwe praktijken zoals samenwerking tussen onderwijs, zorg, welzijn en opvang’ en ‘We willen kleuters op een andere manier volgen in hun ontwikkeling, zonder toetsen. Hoe richten we dat in, in ons onderwijs?’ De brigadiers brachten deze vragende partijen met succes en veel waardering een stap verder.

Een aantal jaar geleden ging het niet goed met onze school. We hebben met het team de koers omgegooid naar eigentijdser onderwijs en werken sindsdien in bouwen, we hebben flexibele schooltijden en persoonlijke leerlijnen. De school staat er weer goed voor. Na een tijdje liepen we tegen zaken aan, zoals hoe we groepsdoorbrekend werken beter konden inrichten. We zaten op een dood spoor en riepen brigadier Elly Marwitz in. Zij heeft ons een aantal mogelijkheden aangedragen. Het was belangrijk dat ze niet met kant-en-klare oplossingen kwam, maar ons juist aan het denken zette. Na de brigade ontstonden al gelijk nieuwe ideeën waar we mee aan de slag gaan,” zegt Nadia Verhoeff, directeur van de Wilgenhoek in Hank.

Initiatiefnemers brigade

De brigade ‘Anders leren, anders organiseren’ is een initiatief van Vereniging IKOOK en Bureau Interventures. Zij vinden dat onderwijs anders georganiseerd kan worden om zo beter aan te sluiten op wat kinderen nodig hebben. Beide partijen geloven bovendien in de kracht van uitwisselen en in het delen van kennis om in beweging te komen. De brigade maakt dit mogelijk.
De vereniging IKOOK staat voor de ambitie om kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen. Interventures ontwikkelt de brigade en verzorgt de matching om scholen en kindcentra van elkaar te laten leren en de stap naar doen te zetten.

Stel je vraag

Een vraag stellen kan via de website www.andersleren-andersorganiseren.nl. De matchmaker neemt contact op voor een intake en maakt een match met een passende brigadier. De vragende organisatie prikt samen met de brigadier een datum voor de brigade. Aan een brigade zijn beperkte kosten verbonden voor de vervanging van de brigadier en de matching.

Kijk voor meer informatie over hoe de brigade werkt op de website van Anders leren Anders organiseren.

Meer informatie vind je in Flyer Brigade Anders leren Anders organiseren en op de website www.andersleren-andersorganiseren.nl 
De brigade is een activiteit zonder winstoogmerk van de vereniging IKOOK in samenwerking met Interventures.

Reflectie op actie

In veranderprocessen is het lastig te duiden wat er precies gebeurt als je er middenin zit. Intervisie is dé manier om stil te staan en te reflecteren; als team, als individu of breder in de organisatie. Het creëren van vrije ruimte om een vraagstuk te onderzoeken is voor mij de kern van intervisie. Verschillende stemmen, ideeën, brillen en waarheden komen bij elkaar rondom een vraagstuk. Dat geeft nieuwe inzichten voor de inbrenger, waarna die een eerstvolgende actie voor zichzelf benoemt. Niet alleen de inbrenger leert. Alle deelnemers leren, zoals over open vragen formuleren en het uitstellen van oordelen.

Hier volgen een paar voorbeelden van toepassing van intervisie:

 1. Aanscherpen van je redenering voor verandering
  Als veranderleider heb je vaak goed in je hoofd wat de noodzaak van de ingezette verandering is, waar het (ongeveer) naar toe gaat en wat er veranderd zou moeten worden. In veel verandertrajecten blijkt dat de antwoorden op de vragen waarom, waartoe, wat, hoe en wie veranderen niet eenduidig zijn. In intervisie toets je je redenering voor verandering en luisteren anderen mee vanuit verschillende rollen. Samen scherp je de redenering aan. Je maakt je verhaal consistenter zodat anderen het begrijpen en mee kunnen in de verandering.
 2. Anders vasthouden voor professionals
  In zijn nieuwe boek betoogt Wouter Hart dat werken vanuit de bedoeling vraagt om anders vasthouden. Hij geeft negen sleutels als handvatten om mee aan de slag te gaan. Naast de systeemwereld van regels en protocollen, kenmerkt de leefwereld datgene waar het echt om draait (de bedoeling). Deze tijd vraagt om een wakkere leefwereld waarin de professionals aan zet zijn, en niet de systemen. De oproep aan professionals is onder andere:

  • weet waar je zelf voor staat / waar komen jouw drijfveren vandaan,
  • wakker het oplossende vermogen van de ander aan,
  • werk vanuit de geest in plaats van vanuit de letter / geef een professioneel antwoord.

  In intervisiesessies werk je met collega’s of professionals uit andere organisaties aan deze uitdagingen. Je slaat eigenlijk twee vliegen in één klap, want de werkwijze van intervisie vraagt dat je geen oplossingen voor anderen verzint, maar het oplossende leervermogen van de ander aanspreekt. Dat is soms even wennen!

 3. Waarderend onderzoeken
  Je kunt ervoor kiezen hoe je een vraagstuk aanvliegt: als probleem, of als kans. In de methode waarderend onderzoeken (appreciative inquiry) kijk je wat al goed gaat en hoe je dat kunt uitvergroten. Je werkt vanuit kracht en enthousiasme en zoekt waar de energie zit. Dat werkt veel positiever dan aandacht besteden aan wat niet goed gaat.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor begeleiding van intervisie? Neem dan vrijblijvend contact met me op.